સાધનસામગ્રી

બ્લેન્કિંગ

પુચિંગ

મિલિંગ કટર

રચના

હીટ ટ્રીટમેન્ટ લાઇન

પાવડર ની પરત

પેકિંગ

કઠિનતા પરીક્ષણ

બેન્ડિંગ ટેસ્ટ

પાઇપ કટીંગ ટેસ્ટ